JP WerkRevisie treft hierbij een schrifte­lijke regeling conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Vastgelegd zijn hiermee het doel en de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, het recht van cliënten op inzage in, afschrift en correctie van hun persoonsgegevens, de verstrekking van gegevens aan anderen dan de cliënt en de bewaar- en vernietigingstermijnen voor per­soonsgegevens van cliënten.

1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
b) Bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of le-vensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
c) Cliënt of Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
d) Dossier: elk op naam van de cliënt gestructureerd geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is, en dat betrekking heeft op de cliënt, waarbij de persoonsgegevens zowel op geautomatiseerde als niet-geautomatiseerde wijze worden verwerkt.
e) Bewerker: degene die ten behoeve van JP WerkRevisie persoonsgegevens verwerkt.
f) Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
g Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
h) Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 2. Het verkrijgen van persoonsgegevens
JP WerkRevisie verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt in persoonlijke gesprekken, via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Artikel 3. Persoonsgegevens
JP WerkRevisie verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens (waaronder emailadres en telefoonnummer);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • CV (incl. pasfoto);
 • Gegevens betreffende dienstverband of arbeidsverleden;
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid (in geval van re-integratie);
 • Ziekmeldingen;
 • Gegevens in een plan van aanpak;
 • Gespreksverslagen;
 • Inhoud van communicatie;
 • Testinformatie;
 • IP-adres (voor cookies van de website);

Artikel 4. Toegang tot het dossier
Directe toegang tot het dossier hebben alleen die personen die behoren tot de organisatie van JP WerkRevisie of van de bewerker, en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taak.

Artikel 5. Algemene informatie voor de cliënt over gegevensverwerking
Zo spoedig mogelijk na de aanmelding bij JP WerkRevisie wordt aan de cliënt meegedeeld dat de regeling rond hun privacy te vinden is op de website van JPWerkRevisie.

2. Doel en voorwaarden van de verwerking van persoonsgegevens
Artikel 6. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
JP WerkRevisie verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie op de website;

Artikel 7. Voorwaarden voor een rechtmatige verwerking
1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Persoonsgegevens worden voor de in artikel 6 van dit reglement genoemde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
4. Er kan bezwaar worden aangetekend door de cliënt tegen de verwerking van de persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Artikel 8. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens:

 • om uitvoering te geven aan de overeenkomst;
 • dan wel een wettelijke verplichting na te komen waaraan JP WerkRevisie onderworpen is;

Artikel 9. Verwerking ten behoeve van onderzoek
Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek is altijd op geaggregeerd niveau en geanonimiseerd.

3. Inzage en correctie
Artikel 10. Inzage voor de cliënt
1. JP WerkRevisie verstrekt aan de cliënt desgevraagd binnen 1 maand inzage in en afschrift van de bescheiden, die betrekking hebben op de cliënt zelf.
2. De in het dossier aanwezige originele bescheiden blijven in het bezit van JP WerkRevisie.
3. Persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn, zijn geen onderdeel van het dossier en derhalve niet ter inzage.

Artikel 11. Recht op correctie
1. De betrokkene aan wie inzage is verleend dan wel mededeling is gedaan omtrent zijn persoonsgegevens, kan JP WerkRevisie schriftelijk verzoeken de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
2. JP WerkRevisie bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

4. Derdenverstrekking
Artikel 12. Derdenverstrekking
1. JP WerkRevisie verstrekt alleen met toestemming van de cliënt inlichtingen over de cliënt, dan wel afschrift van de bescheiden, aan anderen dan de cliënt, tenzij bij of krachtens de wet anders is bepaald.
2. Onder ‘anderen dan de cliënt’ zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de toegang tot en de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is.
3. De in het dossier aanwezige originele bescheiden blijven in het bezit van JP WerkRevisie.
4. Persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn, zijn geen onderdeel van het dossier en worden derhalve niet verstrekt.
5. De cliënt kan JP WerkRevisie verzoeken om overdracht van de persoonsgegevens.

5. Bewaartermijnen en vernietiging
Artikel 13. Bewaren van persoonsgegevens
1. Na beëindiging van de dienstverlening wordt het dossier ondergebracht in het archief van JP WerkRevisie. Op de verwerking van persoonsgegevens die zijn ondergebracht in het archief, is het bepaalde in dit Privacyreglement onverkort van toepassing.
2. JP WerkRevisie bewaart het dossier van een cliënt gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de dienstverlening is afgesloten.

Artikel 14. Vernietiging van persoonsgegevens op verzoek
1. JP WerkRevisie vernietigt de door haar bewaarde bescheiden binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van degene op wie de bescheiden betrekking hebben.
2. Het eerste lid geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de verzoeker, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

6. Overige bepalingen
Artikel 15. Klachten
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij een klacht indienen bij JP WerkRevisie. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door JP WerkRevisie, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 16. Slotbepaling
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2018 en vervangt de voorgaande Privacyreglementen.

 

 

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)