AAN DE BASIS VAN ELK GOED FUNCTIONEREND TEAM
LIGT DE INSPANNING EN BETROKKENHEID VAN INDIVIDUELE MENSEN

Succesvolle organisatie ondersteunen teamvorming en maken goed gebruik van ieders kwaliteiten en voorwaarden om optimaal te kunnen presteren. Wij onderzoeken wat ieder in huis heeft en wat er nodig is om die talenten te behouden en te ontwikkelen. Het resultaat is dat iedere medewerker zich uitgedaagd voelt om vanuit zijn eigen ontwikkeling mee te werken aan een teamprestatie die ertoe doet.

VAN PROBLEEM NAAR VERBETERMOGELIJKHEID

Bij iedere vraagstelling gaan we op zoek naar de factoren die écht bepalend zijn voor een goede teamprestatie of het laten slagen van een verandering. De aanleiding kan heel uiteenlopend zijn: Het kan bijvoorbeeld gaan om onderpresteren, verandermoeheid, rolonduidelijkheid, miscommunicatie, pestgedrag, verstoorde verhoudingen, een slepend conflict. Wij staan eerst stil bij de ervaren problemen, maar schakelen zodra dat kan naar positief gestelde verbetermogelijkheden. We doen daarbij niet aan symptoombestrijding maar zoeken naar oplossingen die fundamenteel en blijvend zijn.

VANUIT HET INDIVIDU, GERICHT OP HET TEAM

Een probleem of ontwikkelwens van een team of ander werkverband brengen we terug tot de belevingswereld van ieder teamlid. We helpen te ontdekken welke diepere drijfveren en behoeften leiden tot het eigen gedrag. Als je weet hoe jezelf in elkaar zit en overkomt op anderen, begrijp je ook hoe je kunt samenwerken met mensen die daar net wat anders zijn. Je leert elkaar beter kennen. De eigen plaats in het team wordt helder en veilig zodat mensen kunnen gaan ontdekken hoe ze zelfsturend de samenwerking binnen het hele team positief kunnen beïnvloeden. Vervolgens vertalen we gezamenlijk de nieuwe inzichten naar de praktijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanpassen van de onderlinge communicatie, een andere vorm van besluitvorming of wijze van leidinggeven en eventueel het herschikken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

ONZE COACHES, VAKBEKWAAM EN SENSITIEF

Er zijn talloze instrumenten waarmee teamdynamiek in relatie tot individueel gedrag inzichtelijk gemaakt kan worden. Onze adviseurs beheersen hun vak en kennen hun gereedschap. Ze weten de deelnemers te motiveren om de opgedane inzichten te vertalen naar gedrag. Doordat de individuele deelnemers zelf regisseur zijn van het verbeterproces, zijn zij gemotiveerd om patronen in gedrag te doorbreken en nieuw gedrag te ontwikkelen. Wij ondersteunen dit proces met respect voor ieders persoonlijkheid en nemen de verantwoordelijkheid niet over. Wel spreken we mensen aan en geven hen inzicht in de effecten van hun gedrag op hun omgeving. Dat doen we zonder te oordelen en met oprechte betrokkenheid.

COMBINEREN MET PERSOONLIJKE COACHING

Wij kunnen, indien gewenst, de begeleiding van het team als geheel met individuele coaching voor de teamleden. Tijdens deze persoonlijke coaching ondersteunen wij het teamlid en leren de teamleden om de ontwikkelpunten om te zetten in effectief gedrag dat de samenwerking in het team ten goede komt.

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)