Leidinggevende moeten zich doorlopend aanpassen
aan veranderende omstandigheden binnen de organisatie

Een optimale inzet van uw medewerkers, “het menselijk kapitaal” is daarbij essentieel. Organisaties zijn gebaat bij leiders die een vruchtbare samenwerking kunnen creëren en veranderingen succesvol door kunnen voeren. Daar zijn specifieke competenties voor nodig. Als leidinggevende geeft u richting aan de organisatie of het team, tegelijk wilt u medewerkers ruimte bieden om verantwoordelijkheid te nemen om zich te ontwikkelen. Bent u als leidinggevende op zoek naar de leiderschapsstijl, die past bij u als persoon en de opdracht van het team? Of wilt u leidinggevende vaardigheden versterken?
Ontdek dan hoe u samen met JP Werkrevisie uw leiderschapskwaliteiten kunt ontwikkelen.

AANPAK LEIDERSCHAPSCOACHING

De basis in onze aanpak wordt gevormd door persoonlijke coaching. Aan de hand van praktijksituaties wordt duidelijk hoe passend gedrag en effectieve communicatie bijdragen aan een authentieke en resultaatvolle invulling van de functie. Zowel zittende leiders als nieuwkomers hebben er alle baat bij om met een ervaren coach hun specifieke “vakkennis” te vergroten.
Tijdens het intakegesprek bepaalt de deelnemer samen met de coach de persoonlijke leerdoelen. Op basis daarvan wordt het coachtraject opgebouwd en ingevuld. Een voorbeeld van een leerdoel is het aanleren van leidinggevende vaardigheden. In het coachtraject wordt hier stapsgewijs aan gewerkt door eerst kennis op te doen over de diverse leidinggevende stijlen om daarna te onderzoeken welke stijl van leidinggeven het beste bij de deelnemer past. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan het oefenen en aanleren van bij de deelnemer en de organisatie passende coachende vaardigheden.

COACHING ON THE JOB

Het kan zijn dat de inzet van coaching on the job wenselijk is. De coach kan bijvoorbeeld een teamoverleg bijwonen. Dit overleg wordt samen met de deelnemer voorbereid en naderhand geëvalueerd. De bevindingen en inzichten worden meegenomen en uitgediept in de individuele sessies.

COMBINEREN MET ORGANISATIEONTWIKKELING

Mensen twijfelen nogal eens over hun eigen aanleg en ambitie als het om leidinggeven gaat. Ook de bedrijfstop heeft vaak behoefte aan bevestiging van de eigen keuze of een onafhankelijke toets van de ontwikkelingsmogelijkheden. JP Werkrevisie is dan de partner die helpt om de aanleg en verdere ontwikkelingsbehoefte boven tafel te halen met een interactief ontwikkel assessment. kwaliteiten, affiniteiten en ontwikkelingsbehoeften worden in kaart gebracht, waarbij er een relatie wordt gelegd met competenties die voor het leidinggeven belangrijk (zullen) zijn. Het geheel resulteert in een advies gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkelingsmogelijkheden. Daar hoeft het niet bij te blijven want vervolgens kunnen middels persoonlijke coaching de leiderschapscompetenties verder versterkt worden. En als er sprake is van een onduidelijke rolverdeling in de organisatie of binnen het team, kan met een gericht organisatieadvies en praktische teamcoaching de structuur van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden verduidelijkt en geoefend.

AFSTEMMEN MET DE OPDRACHTGEVER

Het is mogelijk de opdrachtgever of leidinggevende van de deelnemer in het traject te betrekken. Bij de start van het traject vindt dan een driegesprek plaats met deelnemer, leidinggevende of opdrachtgever en de coach. Aan het einde van het coachingstraject vindt een evaluerend driegesprek plaats. Dit biedt de mogelijkheid vooraf de leerdoelen en ieders verwachting in het traject af te stemmen. Aan het eind van het traject kunnen de bereikte resultaten t.o.v. de leerdoelen samen geëvalueerd worden.

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)